Tuần này

Tìm kiếm theo Kinh Thánh

Close

Duyệt theo ngày

Khải huyền 2:1-3

Khải huyền 2:1-3

Khải huyền 2:4-7

Khải huyền 2:4-7

Khải huyền 2:8-11

Khải huyền 2:8-11

Khải huyền 2:12-17

Khải huyền 2:12-17

Khải huyền 2:18-29

Khải huyền 2:18-29