இந்த வாரம்

வேத வசனத்தின் படி தேடு

Close

தேதியின் படி தேடிப்பார்

நாகூம் அறிமுகம்

நாகூம்

நாகூம் 1 : 1 - 2

நாகூம் 1: 1 - 2

நாகூம் 1 : 3 - 9

நாகூம் 1: 3 - 9

நாகூம் 1 : 10 - 15

நாகூம் 1: 10 - 15

நாகூம் 2 : 1 - 6

நாகூம் 2: 1 - 6