இந்த வாரம்

வேத வசனத்தின் படி தேடு

Close

தேதியின் படி தேடிப்பார்

ஆதியாகமம் 46:29-47:20

ஆதியாகமம் 46:29-47:20

ஆதியாகமம் 47:21 - 48:13

ஆதியாகமம் 47:21 - 48:13

ஆதியாகமம் 48:14 - 49 : 9

ஆதியாகமம் 48:14 - 49 : 9

ஆதியாகமம் 49: 10 - 49 : 33

ஆதியாகமம் 49: 10 - 49 : 33

ஆதியாகமம் 50 : 1 - 26

ஆதியாகமம் 50: 1 - 26