இந்த வாரம்

வேத வசனத்தின் படி தேடு

Close

தேதியின் படி தேடிப்பார்

2 பேதுரு 3 : 1- 7

2 பேதுரு 3: 1- 7

2 பேதுரு 3 : 8 - 11

2 பேதுரு 3: 8 - 11

2 பேதுரு 3 : 11 - 18

2 பேதுரு 3: 11 - 18

ஒபதியா அறிமுகம்

ஒபதியா

ஒபதியா 1 : 1 - 3

ஒபதியா 1: 1 - 3