இந்த வாரம்

வேத வசனத்தின் படி தேடு

Close

தேதியின் படி தேடிப்பார்

நாகூம் 2 : 7 - 3 : 1

நாகூம் 2: 7 - 3 : 1

நாகூம் 3 : 2 - 7

நாகூம் 3: 2 - 7

நாகூம் 3 : 8 - 19

நாகூம் 3: 8 - 19

ஆபகூக் ஏசாயா 1 : 1-2

ஆபகூக்

ஆபகூக் 1 : 3 - 8

ஆபகூக் 1: 3 - 8