இந்த வாரம்

வேத வசனத்தின் படி தேடு

Close

தேதியின் படி தேடிப்பார்

ஆதியாகமம் 25 : 1 - 34

ஆதியாகமம் 25: 1 - 34

ஆதியாகமம் 26 : 1 - 22

ஆதியாகமம் 26: 1 - 22

ஆதியாகமம் 26 : 23 - 27 : 46

ஆதியாகமம் 26: 23 - 27 : 46

ஆதியாகமம் 28 : 1 - 22

ஆதியாகமம் 28: 1 - 22

ஆதியாகமம் 29 : 1 - 35

ஆதியாகமம் 29: 1 - 35