இந்த வாரம்

வேத வசனத்தின் படி தேடு

Close

தேதியின் படி தேடிப்பார்

மத்தேயு 12 : 38 - 13 : 9

மத்தேயு 12: 38 - 13 : 9

மத்தேயு 13 : 10 - 13 : 44

மத்தேயு 13: 10 - 13 : 44

மத்தேயு 13 : 45 - 14 : 21

மத்தேயு 13: 45 - 14 : 21

மத்தேயு 14 : 22 - 15 : 24

மத்தேயு 14: 22 - 15 : 24

மத்தேயு 15 : 25 - 16 : 20

மத்தேயு 15: 25 - 16 : 20