இந்த வாரம்

வேத வசனத்தின் படி தேடு

Close

தேதியின் படி தேடிப்பார்

சகரியா 11 : 2 - 12

சகரியா 11: 2 - 12

சகரியா 11 : 13 - 17

சகரியா 11: 13 - 17

சகரியா 12 : 1

சகரியா 12: 1

சகரியா 12 : 2 - 8

சகரியா 12: 2 - 8

சகரியா 12 : 9 - 14

சகரியா 12: 9 - 14