ਠੀਸ ਵੀਕ

ਪਵਿੱਤਰ ਲੇਖ਼ ਦੀ ਖ਼ੋਜ

Close

ਤਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਟ ਕਰੋ

ਅਜਰਾ 7 - 8

ਅਜਰਾ 7, ਅਜਰਾ 8

ਅਜਰਾ 9

ਅਜਰਾ 9

ਅਜਰਾ 10

ਅਜਰਾ 10

ਨਹਮਯਾਹ Introduction

ਨਹਮਯਾਹ

ਨਹਮਯਾਹ 1

ਨਹਮਯਾਹ 1