ਠੀਸ ਵੀਕ

ਪਵਿੱਤਰ ਲੇਖ਼ ਦੀ ਖ਼ੋਜ

Close

ਤਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਟ ਕਰੋ

ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 2: 1 - 3

ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 2: 1 - 3

ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 2: 4 - 12

ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 2: 4 - 12

ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 - 5

ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 3, ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 4, ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 5

ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 6 - 8

ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 6, ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 7, ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 8

ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 9 - 11

ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 10, ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 11, ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 9