ਠੀਸ ਵੀਕ

ਪਵਿੱਤਰ ਲੇਖ਼ ਦੀ ਖ਼ੋਜ

Close

ਤਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਟ ਕਰੋ

ਅਫਸੀਆਂ 2: 8-12

ਅਫਸੀਆਂ 2: 8-12

ਅਫਸੀਆਂ 2:13 - 18

ਅਫਸੀਆਂ 2:13 - 18

ਅਫਸੀਆਂ 2: 13 - 22

ਅਫਸੀਆਂ 2: 13 - 22

ਅਫਸੀਆਂ 3 : 1 - 13

ਅਫਸੀਆਂ 3: 1 - 13

ਅਫਸੀਆਂ 3 : 14-21

ਅਫਸੀਆਂ 3: 14-21