ਠੀਸ ਵੀਕ

ਪਵਿੱਤਰ ਲੇਖ਼ ਦੀ ਖ਼ੋਜ

Close

ਤਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਟ ਕਰੋ

ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ 10-11

ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ 10, ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ 11

ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ 12-13

ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ 12, ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ 13

ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ 14-15

ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ 14, ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ 15

ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ 16-17

ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ 16, ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ 17

ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ 18: 1-40

ਰਾਜਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ 18: 1-40