ਠੀਸ ਵੀਕ

ਪਵਿੱਤਰ ਲੇਖ਼ ਦੀ ਖ਼ੋਜ

Close

ਤਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਟ ਕਰੋ

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ Introduction

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 1 - 2

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 1, ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 2

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 3 - 6 : 1- 11

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 3, ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 4, ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 5

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 6 : 12 - 7 : 1- 10

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 6: 12 -, ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 7: 1- 10

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 7 : 11 - 8 : 1- 18

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 7: 11 -, ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 8: 1- 18