ਠੀਸ ਵੀਕ

ਪਵਿੱਤਰ ਲੇਖ਼ ਦੀ ਖ਼ੋਜ

Close

ਤਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਟ ਕਰੋ

ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 10 : 23 - 28

ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 10: 23 - 28

ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 11: 1- 16

ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 11: 1- 16

ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 11: 17 - 34

ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 11: 17 - 34

ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 12: 10 - 11

ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 12: 10 - 11

ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 12: 12- 31

ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 12: 12- 31