ਠੀਸ ਵੀਕ

ਪਵਿੱਤਰ ਲੇਖ਼ ਦੀ ਖ਼ੋਜ

Close

ਤਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਟ ਕਰੋ

ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 6 : 12 - 7 : 1- 9

ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 6: 12 -, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 7: 1- 9

ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 7 : 10 - 40

ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 7: 10 - 40

ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 8

ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 8

ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 9

ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 9

ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 10 : 1- 22

ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆ 10: 1- 22