ਠੀਸ ਵੀਕ

ਪਵਿੱਤਰ ਲੇਖ਼ ਦੀ ਖ਼ੋਜ

Close

ਤਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਟ ਕਰੋ

ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4 : 2- 6

ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4: 2- 6

ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4 : 7 - 18

ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4: 7 - 18

ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5 : 1- 8

ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5: 1- 8

ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5 : 9 - 15

ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5: 9 - 15

ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5 : 16 - 21

ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 5: 16 - 21