ਠੀਸ ਵੀਕ

ਪਵਿੱਤਰ ਲੇਖ਼ ਦੀ ਖ਼ੋਜ

Close

ਤਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਟ ਕਰੋ

ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6 : 1- 10

ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6: 1- 10

ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6 : 11- 18

ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6: 11- 18

ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 7 : 1- 9

ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 7: 1- 9

ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 7 :10 - 8 : 1- 4

ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 7:10 -, ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 8: 1- 4

ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 8 : 5 - 15

ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 8: 5 - 15