ਠੀਸ ਵੀਕ

ਪਵਿੱਤਰ ਲੇਖ਼ ਦੀ ਖ਼ੋਜ

Close

ਤਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਟ ਕਰੋ

ਅੱਯੂਬ 34 : 12 - 37 : 1- 24

ਅੱਯੂਬ 34: 12 -, ਅੱਯੂਬ 35, ਅੱਯੂਬ 36

ਅੱਯੂਬ 38 - 39

ਅੱਯੂਬ 38, ਅੱਯੂਬ 39

ਅੱਯੂਬ 40 - 42

ਅੱਯੂਬ 40, ਅੱਯੂਬ 41, ਅੱਯੂਬ 42

ਗਲਾਤੀਆਂ Introduction

ਗਲਾਤੀਆਂ

ਗਲਾਤੀਆਂ 1 : 1 - 6

ਗਲਾਤੀਆਂ 1: 1 - 6