ਠੀਸ ਵੀਕ

ਪਵਿੱਤਰ ਲੇਖ਼ ਦੀ ਖ਼ੋਜ

Close

ਤਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਟ ਕਰੋ

ਅੱਯੂਬ Introduction

ਅੱਯੂਬ

ਅੱਯੂਬ 1

ਅੱਯੂਬ 1

ਅੱਯੂਬ 2

ਅੱਯੂਬ 2

ਅੱਯੂਬ 3

ਅੱਯੂਬ 3

ਅੱਯੂਬ 4 - 5: 1 - 3

ਅੱਯੂਬ 4, ਅੱਯੂਬ 5: 1 - 3