ਠੀਸ ਵੀਕ

ਪਵਿੱਤਰ ਲੇਖ਼ ਦੀ ਖ਼ੋਜ

Close

ਤਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਟ ਕਰੋ

ਕਹਾਉਤਾ 4:7-27

ਕਹਾਉਤਾ 4:7-27

ਕਹਾਉਤਾ 5:1- 6:1-11

ਕਹਾਉਤਾ 5:1 -, ਕਹਾਉਤਾ 6:1-11

ਕਹਾਉਤਾ 6:12-23

ਕਹਾਉਤਾ 6:12-23

ਕਹਾਉਤਾ 6:24- 7: 1-27

ਕਹਾਉਤਾ 6:24 -, ਕਹਾਉਤਾ 7: 1-27

ਕਹਾਉਤਾ 8: 1 - 36

ਕਹਾਉਤਾ 8: 1 - 36