ਠੀਸ ਵੀਕ

ਪਵਿੱਤਰ ਲੇਖ਼ ਦੀ ਖ਼ੋਜ

Close

ਤਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਟ ਕਰੋ

ਕਹਾਉਤਾ 30: 24 - 31:1-31

ਕਹਾਉਤਾ 30: 24 -, ਕਹਾਉਤਾ 31:1-31

ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ Intro

ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ

ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 1: 1-4

ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 1: 1-4

ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 1: 5 - 8

ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 1: 5 - 8

ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 1: 9- 12

ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 1: 9- 12