ਠੀਸ ਵੀਕ

ਪਵਿੱਤਰ ਲੇਖ਼ ਦੀ ਖ਼ੋਜ

Close

ਤਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਟ ਕਰੋ

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 9 : 1 - 11: 1- 23

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 10, ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 11: 1- 23, ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 9: 1 -

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 12:1 - 14 :1-15

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 12:1 -, ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 13, ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 14:1-15

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 15 : 1 - 16 : 1- 14

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 15:1 -, ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 16: 1- 14

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 17 : 1 - 18 : 1- 34

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 17: 1 -, ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 18: 1- 34

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 19 - 22: 1- 12

ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 19, ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 20, ਇਤਹਾਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਥੀ 21