ਠੀਸ ਵੀਕ

ਪਵਿੱਤਰ ਲੇਖ਼ ਦੀ ਖ਼ੋਜ

Close

ਤਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਟ ਕਰੋ

ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1 : 1 - 7

ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1: 1 - 7

ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1 : 8 - 15

ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1: 8 - 15

ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1 : 16 - 20

ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1: 16 - 20

ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1 : 21 - 23

ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1: 21 - 23

ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1 : 24 – 29

ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ 1: 24 - 29