ਠੀਸ ਵੀਕ

ਪਵਿੱਤਰ ਲੇਖ਼ ਦੀ ਖ਼ੋਜ

Close

ਤਰੀਖ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਟ ਕਰੋ

ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:4-11

ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:4-11

ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 1: 12- 2: 1-11

ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 1: 12-, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 2: 1-11

ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 2:12- 3:1-15

ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 2:12-, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:1-15

ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:16 - 4:1-16

ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:16 -, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 4:1-16

ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 5: 1-10

ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 5: 1-10