ठिस वीक

पवित्र शास्त्रामधून शोधा

Close

दिनांकानुसार वाचन

उपदेशक 2 : 11-26 , 3: 1-9

उपदेशक 2: 11-26 -, उपदेशक 3: 1-9

उपदेशक 3:10 - 22 , 4: 1-7

उपदेशक 3:10 - 22 -, उपदेशक 4: 1-7

उपदेशक 4:8-16, 5:1-2

उपदेशक 4:8-16 -, उपदेशक 5:1-2

उपदेशक 5:3-20 , 6:1-3

उपदेशक 5:3-20 -, उपदेशक 6:1-3

उपदेशक 6: 4-12, 7, 8:1-10

उपदेशक 6: 4-12, 7 -, उपदेशक 8:1-10