ठिस वीक

पवित्र शास्त्रामधून शोधा

Close

दिनांकानुसार वाचन

याकोबाचे पत्र 1: 7 - 12

याकोबाचे पत्र 1: 7 - 12

याकोबाचे पत्र 1: 13 - 14

याकोबाचे पत्र 1: 13 - 14

याकोबाचे पत्र 1: 15

याकोबाचे पत्र 1:15

याकोबाचे पत्र 1: 16 - 20

याकोबाचे पत्र 1: 16 - 20

याकोबाचे पत्र 1: 21-24

याकोबाचे पत्र 1:21-24