ठिस वीक

पवित्र शास्त्रामधून शोधा

Close

दिनांकानुसार वाचन

यशया 37 : 21- , 38, 39 : 1-2

यशया 37: 21-, यशया 38, यशया 39: 1-2

यशया 39 :3-8, 40 : 1-22

यशया 39:3-8 -, यशया 40

यशया 40 :23-31, 41, 42:1-22

यशया 40:23-31 -, यशया 41, यशया 42:1-22

यशया 42:23-25 , 43 , 44

यशया 42:23-25 -, यशया 43, यशया 44

यशया 45 , 46 , 47

यशया 45, यशया 46, यशया 47