ठिस वीक

पवित्र शास्त्रामधून शोधा

Close

दिनांकानुसार वाचन

यिर्मया 3 : 2 -25, 4 : 1-4

यिर्मया 3: 2 -25 -, यिर्मया 4: 1-4

यिर्मया 4 :5 -31, 5 ,6

यिर्मया 4:5 -3 -, यिर्मया 5, यिर्मया 6

यिर्मया 7

यिर्मया 7

यिर्मया 8 , 9 , 10

यिर्मया 10, यिर्मया 8, यिर्मया 9

यिर्मया 11 , 12 , 13

यिर्मया 11, यिर्मया 12, यिर्मया 13