ठिस वीक

पवित्र शास्त्रामधून शोधा

Close

दिनांकानुसार वाचन

पेत्राचे पहिले पत्र 1 : 7 - 11

पेत्राचे पहिले पत्र 1: 7 - 11

पेत्राचे पहिले पत्र 1 : 12 -19

पेत्राचे पहिले पत्र 1: 12 -19

पेत्राचे पहिले पत्र 1 : 20 - 25 , 2 : 1

पेत्राचे पहिले पत्र 1: 20 - 25 -, पेत्राचे पहिले पत्र 2: 1

पेत्राचे पहिले पत्र 2 : 2 - 8

पेत्राचे पहिले पत्र 2: 2 - 8

पेत्राचे पहिले पत्र 2 : 9 - 18

पेत्राचे पहिले पत्र 2: 9 - 18