ठिस वीक

पवित्र शास्त्रामधून शोधा

Close

दिनांकानुसार वाचन

तीमथ्याला दुसरे पत्र 2 : 20- , 3 : 1-7

तीमथ्याला पहिले पत्र 3: 1-7, तीमथ्याला दुसरे पत्र 2: 20 -

तीमथ्याला दुसरे पत्र 3 : 8- 17

तीमथ्याला दुसरे पत्र 3: 8- 17

तीमथ्याला दुसरे पत्र 4 : 1- 8

तीमथ्याला दुसरे पत्र 4: 1- 8

तीमथ्याला दुसरे पत्र 4 : 9 - 22

तीमथ्याला दुसरे पत्र 4:9 - 22

यहेज्केल Intro 1 : 1-2

यहेज्केल