ठिस वीक

पवित्र शास्त्रामधून शोधा

Close

दिनांकानुसार वाचन

इफिसकरांस पत्र 3:15- 21

इफिसकरांस पत्र 3:15- 21

इफिसकरांस पत्र 4: 1-6

इफिसकरांस पत्र 4: 1-6

इफिसकरांस पत्र 4: 7-13

इफिसकरांस पत्र 4: 7-13

इफिसकरांस पत्र 4: 14- 24

इफिसकरांस पत्र 4: 14- 24

इफिसकरांस पत्र 4: 25-32

इफिसकरांस पत्र 4: 25-32