ठिस वीक

पवित्र शास्त्रामधून शोधा

Close

दिनांकानुसार वाचन

यशया 48 , 49

यशया 48, यशया 49

यशया 50 , 51 : 1-22

यशया 50, यशया 51

यशया 51 : 23 - , 52 , 53 : 1

यशया 51: 23 -, यशया 52, यशया 53:1

यशया 53 : 2-12 , 54 : 1-7

यशया 53: 2-12 -, यशया 54: 1-7

यशया 54 :8 - 17, 55, 56:1-3

यशया 54:8 - 17 -, यशया 55, यशया 56:1-3