ठिस वीक

पवित्र शास्त्रामधून शोधा

Close

दिनांकानुसार वाचन

इफिसकरांस पत्र 2:4-9

इफिसकरांस पत्र 2:4-9

इफिसकरांस पत्र 2 :10-17

इफिसकरांस पत्र 2:10-17

इफिसकरांस पत्र 2 :18 - 20

इफिसकरांस पत्र 2:18 - 20

इफिसकरांस पत्र 2:21-22,3:1-4

इफिसकरांस पत्र 2:21-22 -, इफिसकरांस पत्र 3:1-4

इफिसकरांस पत्र 3: 5-14

इफिसकरांस पत्र 3: 5-14