ठिस वीक

पवित्र शास्त्रामधून शोधा

Close

दिनांकानुसार वाचन

दानिएल 3:17 to 4:3

दानिएल 3:17, दानिएल 4:3

दानिएल 4:4 - 27

दानिएल 4:4 - 27

दानिएल 4:28 to 5:8

दानिएल 4:28 -, दानिएल 5:8

दानिएल 5:9 - 31

दानिएल 5:9 - 31

दानिएल 6:1 - 10

दानिएल 6:1 - 10