ठिस वीक

पवित्र शास्त्रामधून शोधा

Close

दिनांकानुसार वाचन

कलस्सैकरांस पत्र 1: 16- 20

कलस्सैकरांस पत्र 1:16- 20

कलस्सैकरांस पत्र 1: 21-23

कलस्सैकरांस पत्र 1: 21-23

कलस्सैकरांस पत्र 1: 24- ,2:1-2

कलस्सैकरांस पत्र 1: 24 -, कलस्सैकरांस पत्र 2:1-2

कलस्सैकरांस पत्र 2: 3 - 13

कलस्सैकरांस पत्र 2: 3 - 13

कलस्सैकरांस पत्र 2: 14 -,3 :1

कलस्सैकरांस पत्र 2: 14 -, कलस्सैकरांस पत्र 3:1