ठिस वीक

पवित्र शास्त्रामधून शोधा

Close

दिनांकानुसार वाचन

यशया 7 :10-25 , 8 : 1-9

यशया 7:10-25 -, यशया 8: 1-9

यशया 8 :10-22 , 9 : 1-5

यशया 8:10-22 -, यशया 9: 1-5

यशया 9 : 6 - 21, 10 : 1-6

यशया 10: 1-6, यशया 9: 6 - 21 -

यशया 10 : 7-34 ,11: 1-2

यशया 10: 7-34 -, यशया 11: 1-2

यशया 11:3-16, 12, 13: 1-3

यशया 11:3-16 -, यशया 12, यशया 13: 1-3