ठिस वीक

पवित्र शास्त्रामधून शोधा

Close

दिनांकानुसार वाचन

दानिएल 9: 25-27 to 10:1-6

दानिएल 10:1-6, दानिएल 9: 25-27 -

दानिएल 10:7-13

दानिएल 10:7-13

दानिएल 10:14-21

दानिएल 10:14-21

दानिएल 11:1-14

दानिएल 11:1-14

दानिएल 11:15-30

दानिएल 11:15-30